سایت یانکودیزاین که طرح ها و ایده های جالبی را در زمینه کاهش مصرف ارائه می کند، پریزی را ارائه کرده که می توان جریان برق آن را بدون کشیدن دوشاخه قطع کرد.  
 
طرح این پریز مدرن در واقع از روی سویچ اتومبیل گرفته شده، بدین ترتیب که پس از زدن دوشاخه به آن باید همانند استارت زدن، دوشاخه را 45 درجه در پریز چرخاند تا جریان برق وصل شود.  
 
بدین ترتیب نیازی به کشیدن دوشاخه وسایل برقی که در حالت آماده به کار هستند، نیست و به راحتی می توان جریان برق وسیله مربوطه را با چرخاندن دوشاخه اش در جهت مخالف، قطع کرد. این مساله کمک شایانی به کاهش مصرف ماهیانه می کند. چرا که بیشتر وسایل برقی، در حالت آماده به کار (Stand-By) برق زیادی مصرف می کنند.